Bases

BASES Lliga de fotografia digital A.F.Parets


PARTICIPANTS I OBJECTIU

 1. Poden participar només els socis de la Entitat.
 2. L’objectiu de la Fotolliga és lúdic i d’aprenentatge.

AUTORIA I DRETS

 1. Totes les fotografies han de ser preses pel propi autor. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge de les persones que hi surtin i de qualsevol possible reclamació.
 2. Les fotografies seguiran essent propietat de l’autor, però tots els participants cedeixen l’ús de les imatges a l’Associació Fotogràfica Parets per a la seva publicació a la seva web, xarxes socials o qualsevol altra mitjà, sempre indicant el nom de l’autor i mai amb finalitat comercial.

TEMES (Consultar el calendari).

 1. La Lliga de la nostra Associació consta de varietat  de temes mensuals, d’octubre a maig (excepcionalment el curs 16/17 és de setembre a maig).
 2. Es combinaran temes de tècnica per aprendre i practicar i altres basats en un concepte. També hi haurà un mínim de 2 convocatòries de tema lliure.
 3. Les fotografies de conceptes seran obertes a qualsevol aspecte que al fotògraf li inspiri aquest.
 4. En les fotografies de tècnica caldrà ser rigorós en el fet que la imatge s’adapti al procediment de la tècnica que es demana.

En aquest cas, la junta valorarà si hi ha alguna fotografia que no s’ajusta a la tècnica requerida, ho comunicarà per escrit de manera raonada al participant, que disposarà d’un termini de 48h per a enviar, si ho desitja, una nova imatge, que aquest cop serà definitiva. La decisió es farà per votació entre els membres de la junta.

 1. Les fotografies es penjaran a la web de l’Associació totes a la vegada quan estiguin preparades per ser enviades al jurat.

VALORACIÓ, PUNTUACIÓ I RESULTATS

 1. En totes les modalitats de convocatòria mensual les fotografies les avaluarà un jurat d’una altra associació segons aquest paràmetres:

1) Contingut de l’obra en relació al tema. (0 a 10 punts)

2) Creativitat, impacte visual. (0 a 10 punts)

3) Tècniques i composició. (0 a 10 punts)

 1. Així, cada fotografia serà valorada pel jurat entre 0 i 30 punts. Amb l’ordre segons aquests punts, la Junta assignarà a la primera classificada 30 punts per la classificació general, a la segona 27, a la tercera 25 i així successivament fins a un mínim de 15 punts.
 2. En qualsevol cas, el primer lloc sempre serà per a una única fotografia i la resta de posicions poden ser compartides per diverses fotografies, tenint cadascuna la totalitat dels punts corresponents a la posició.
 3. Es requerirà al jurat que amb la puntuació lliuri l’escandall per apartats de cada fotografia perquè el participant pugui entendre millor la seva valoració.
 4. Es demanarà als jurats que, en la mesura d’allò que sigui possible, retornin les puntuacions abans de la finalització del mes.
 5. Els resultats es faran públics, en la mesura d’allò que sigui possible, en una projecció la següent trobada de socis després de ser rebuts.

REQUISITS DE LA FOTOGRAFIA

 1. En les convocatòries que no siguin d’un tema de tècnica fotogràfica concreta, s’accepten fotografies editades o muntatges, sempre i quan tots els elements que hi apareguin siguin originals de fotografies preses pel propi autor.
 2. En les convocatòries que el tema sigui una tècnica fotogràfica la imatge final ha de ser d’una sola presa, o d’aquelles imprescindibles per a desenvolupar la tècnica (per exemple en cas d’HDR o de panoràmiques)
 3. Les imatges han de ser format JPG, amb un tamany no superior a 1024 píxels en sentit horitzontal i 768 píxels en sentit vertical. El seu pes no superarà 1 Mb i 72 dpi de resolució. Si el format és quadrat la imatge ha de ser de 768 píxels de costat.
 4. Les imatges s’enviaran a [email protected] ([email protected]) fins que estigui operatiu un accés web. Quan el sistema d’accés web funcioni, serà l’únic canal d’enviament.
 5. Una mateixa fotografia es pot presentar en diverses convocatòries, del mateix o de diferents anys, sempre que no hagi estat premiada en primera posició d’alguna de les convocatòries mensuals. A aquests efectes, una fotografia amb alguna mínima edició ja es consideraria que és una fotografia diferent.

TERMINI D’ADMISSIÓ

 1. Les fotografies s’hauran d’enviar del dia 1 al dia 15 de cada mes, abans de les 23:59 (l’hora vàlida serà la d’entrada del correu electrònic a la bústia de l’adreça de correu).
 2. La persona encarregada de rebre, transmetre al jurat i penjar les fotografies té la responsabilitat limitada a aquests actes i en cap cas és la responsable del bon funcionament de la Fotolliga que recau en el conjunt de la Junta i en la bona disposició de tots els socis.

FOTOGRAFIES NO ADMESES A CONCURS

 1. Tindran 1 punt, no es valoraran pel jurat però es penjaran a la web amb la resta de fotografies, les convocatòries que el tema sigui una tècnica, les imatges següents:

1) Les que la Junta consideri que no s’ajusten a la tècnica proposada,, havent tingut el participant la possibilitat de reemplaçar la seva fotografia,  d’acord amb el punt 8 d’aquestes bases.

2) Les que siguin un muntatge de més d’una fotografia, encara que tots els elements siguin d’imatges presos pel mateix autor. En cas de dubte la Junta demanarà al participant que aclareixi si realment és un muntatge de fotografies. El participant podrà justificar-ho enviant el fitxer original o simplement confirmant per escrit que és una única presa.

PREMIS

 1. Tindran un premi honorífic:

1) El primer classificat en cada una de les convocatòries mensuals.

2) El primer, segon i tercer classificats de la classificació general, en finalitzar les 8 convocatòries mensuals.

3) Els premis es lliuraran en una gala que es determinarà en dia i hora.

 1. Durant el desenvolupament de la Fotolliga els resultats de las votacions s’exposaran al taulell d’anuncis de la seu de la AFP i a la pàgina web.

ELECCIÓ DELS TEMES

 1. Durant els mesos d’estiu, en la mesura que sigui possible, es farà entre tots els socis de l’Associació una petició d’idees per a temes de les convocatòries de la temporada següent. Els temes, si cal agrupats els que siguin molt similars, seran exposats a votació per triar-ne un màxim de 6 d’obligatoris, essent la resta els mesos de tema lliure.

IMPREVISTOS I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 1. Per qualsevol circumstància no establerta en aquestes bases la decisió serà per votació de la Junta, essent el dictamen inapel·lable.
 2. El fet de participar a la Fotolliga comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
 3. Qualsevol suggeriment, queixa o altra aportació es pot fer dirigint-se per correu electrònic a la secretaria de l’Associació.